• Mogilno Sport
 • Mogilno Sport
 • Mogilno Sport

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) – informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Spółki Mogilno Sport jest: Mogilno Sport sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, przy ul. Grobla 1 B, 88 – 300 Mogilno, NIP: 55-16-96-687, KRS: 0000443274, e – mail: rodo@mogilnosport.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 3. wypełniania zadań i obowiązków realizowanych w interesie publicznym,
 4. realizacji umów zawartych z kontrahentami Mogilno Sport sp. z o.o.,
 5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 obiorcami Pani/Pana danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Panie/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 9. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 10. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 12. przenoszenia danych,
 13. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 14. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 16. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mogilno Sport sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 17. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 18. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl