• Mogilno Sport
 • Mogilno Sport

Regulamin Hali

Regulamin korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej

przy ul. Grobla 1b w Mogilnie

§ 1

 1. 1.       Regulamin określa zasady i tryb korzystania z budynku Hali Widowiskowo- Sportowej, położonej  w Mogilnie przy ul. Grobla 1b, jej urządzeń, zaplecza technicznego, oraz urządzonych na terenie przylegającym do budynku – parkingu, miejsca piknikowego, placu zabaw, chodników, terenów zielonych i wewnętrznych dróg dojazdowych, zwanych dalej „Halą”.
 2. 2.       Właścicielem Hali jest Gmina Mogilno.
 3. 3.       Zarządcą Hali jest Mogilno Sport sp. z o.o.

§ 2

 1. 1.       Hala przeznaczona jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych i oświatowych,
  z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust.2.
 2. 2.       Przeznaczenie znajdujących się w budynku Hali pomieszczeń, udostępnionych
  do użytkowania na podstawie umów najmu lub dzierżawy, określa treść umów zawartych odpowiednio – z najemcą lub dzierżawcą.

§ 3

 1. 1.       Hala jest otwarta codziennie od godz. 8.00 do godz. 22.00.
 2. 2.       Poza godzinami otwarcia, na terenie Hali mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione przez zarządcę Hali.
 3. 3.       Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę harmonogramu.
 4. 4.       Zarządca zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć prowadzonych cyklicznie
  w ramach ustalonego harmonogramu, w razie wystąpienia potrzeby zapewnienia dyspozycji pomieszczeniami w Hali, w celu zorganizowania imprezy nie mieszczącej się w katalogu stałej oferty obiektu.
 5. 5.       Po uzgodnieniu z zarządcą dopuszcza się możliwość korzystania z Hali w innych godzinach niż wskazane w ust. 1.

§ 4

 1. 1.       Z Hali mogą korzystać:
 2. a)     osoby fizyczne,
 3. b)     kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej,
 4. c)     szkoły i przedszkola z terenu Gminy Mogilno w obecności nauczyciela, trenera
  lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów,
 5. d)     zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora,
  którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę,
 6. e)     zakłady pracy, organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa.
 7. 3.       Osoby małoletnie w wieku do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Hali tylko pod opieką dorosłych.
 8. 4.       We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe, obowiązuje strój sportowy i używanie obuwia z przeznaczeniem do sportów halowych,
  z płaską, niebrudzącą podłogi podeszwą.

§ 5

  1. 1.       Osoby przebywające na terenie Hali, zobowiązane są do:
   1. a)       przestrzegania przepisów określających zasady zachowania się w Hali,
    w szczególności niniejszego regulaminu;
   2. b)       podporządkowania się poleceniom służb porządkowych, osób upoważnionych przez zarządcę lub instruktorów sportu;
   3. c)       zgłaszania służbom porządkowym, osobom upoważnionym przez zarządcę
    lub instruktorom sportu zauważonych przypadków kradzieży oraz niszczenia mienia znajdującego się na terenie Hali oraz naruszania przepisów niniejszego regulaminu;
   4. d)       korzystania z urządzeń znajdujących się w Hali zgodnie z ich przeznaczeniem;
 1. 2.       Osoby korzystające z sal sportowych zobowiązane są do:
   1. a)       pozostawiania okrycia zewnętrznego i obuwia w szatni;
   2. b)       przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu sali, zgodnie z umieszczonymi instrukcjami;
   3. c)       zwrócenia sprzętu i urządzeń po zakończeniu ćwiczeń w wyznaczonym do tego miejscu, w stanie sprawnym technicznie.
 2. 3.       Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem winien sprawdzić stan techniczny sprzętu i urządzeń, z których będą korzystać uczestnicy zajęć, a w przypadku stwierdzenia usterek powiadomić właściwe osoby, zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

§ 6

W hali mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w przepisach
o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator imprezy ponosi odpowiedzialność
za bezpieczeństwo osób i mienia oraz porządek w Hali.

§ 7

Opłaty za korzystanie z Hali i jej urządzeń pobierane są według obowiązującego cennika.

§ 8

Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Hali może odbywać się tylko za zezwoleniem określonym w odrębnych przepisach i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 9

Na terenie Hali zakazuje się:

1) tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych;

2) zaśmiecania lub zanieczyszczania Hali;

3) zakłócania porządku, wszczynania awantur oraz prowokowania do takich zachowań;

4) spożywania alkoholu, środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego, z zastrzeżeniem wynikającym § 8 niniejszego regulaminu;

5) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów, jako przewodników, a także psów służb porządkowych i Policji) i innych zwierząt;

6) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub
w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku;

7) umieszczania, bez zgody zarządcy napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń;

8) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych;

9) wnoszenia materiałów pirotechnicznych;

10) podejmowania innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na terenie obiektu bądź doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

 

§ 10

1. Wszystkie drogi ewakuacyjne na terenie Hali muszą być wolne i przejezdne.

2. Parkowanie pojazdów na terenie Hali odbywać się może w miejscach do tego wyznaczonych.

 

§ 11

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku określone w niniejszym regulaminie mogą być wyproszone z Hali przez osoby odpowiedzialne za dbałość o stan bezpieczeństwa i porządku w Hali, działające z upoważnienia zarządcy obiektu.

Mogilno Sport

Hala Widowiskowo - Sportowa

Mogilno Sport Sp. z o.o.

ul. Grobla 1b, 88-300 Mogilno

tel. recepcja: +48 52 554  23 16

tel. sekretariat: +48 52 554  23 16 wew. 107

tel. kręgielnia: +48 52 554 23 54

faks: +48 52 554 04 88

e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl